Димитър Козарев

Димитър Козарев – понастоящем работи в Център за специална образователна подкрепа – Пловдив като учител на деца с умствена изостаналост и психолог. Преди това е бил възпитател в Дом за деца лишени от родителска грижа. Професионалните му интереси са насочени към модернизиране репертоара на специалистите, работещи с деца със специални образователни потребности. Образование: Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ – специалност: Специална педагогика, образователно-квалификационна степен: Бакалавър. Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ – специалност: Приложна социална психология, образователно-квалификационна степен: Магистър. Медицински университет – Пловдив – следдипломна квалификация: Приложна психология и психотерапия. Сдружение за педагогическа и социална помощ ФИЦЕ – България – Част от професия: Сътрудник социални дейности.